Îòêðûòèå îñåííåé ñåññèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÐÔ

ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. SEPTEMBER 26, 2012. The first meeting of an autumn session at the Federation Council of Russia. (Photo ITAR-TASS/ Alexandra Mudrats)

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 26 ñåíòÿáðÿ. Âî âðåìÿ ïåðâîãî çàñåäàíèÿ îñåííåé ñåññèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÐÔ. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Àëåêñàíäðà Ìóäðàö

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.