EZOCM Yekaterinburg Non-Ferrous Metal Processing Plant

SVERDLOVSK REGION, RUSSIA — SEPTEMBER 7, 2018: Gold bullions at EZOCM Yekaterinburg Non-Ferrous Metal Processing Plant in Verkhnyaya Pyshma, Sverdlovsk Region; the plant is part of the Plaurum group. Donat Sorokin/TASS

Ðîññèÿ. Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü. Çîëîòûå áàíêîâñêèå ñëèòêè, îòëèòûå íà ÀÎ «Åêàòåðèíáóðãñêèé çàâîä ïî îáðàáîòêå öâåòíûõ ìåòàëëîâ» (ìåæäóíàðîäíàÿ ãðóïïà êîìïàíèé PLAURUM). Äîíàò Ñîðîêèí/ÒÀÑÑ